EXTENSION ACTIVITIES CELL

Dr. P.Natarajan

Zoology

Mr.S.Kanagaraj

English

Dr.M.Kannan

Tamil

Dr. S. Sankar

Chemistry

Dr.R.Prakashraj

Zoology

Dr. P. Sankar

Commerce

Dr. V.Manimegalai

Botany

Dr. S. Rajeswari

Economics

Ms. P. Syamala

Mathematics