EXTENSION ACTIVITIES CELL

Dr. P.Natarajan

Zoology

Mr.S.Kanagaraj

English

Dr.M.Kannan

Tamil

Dr. G. Muruganantham

Chemistry

Dr. N. Mani

Chemistry

Dr.R.Prakashraj

Zoology

Ms. P. Syamala

Maths

Dr. R.Sivanandam

Commerce

Dr. V.Manimegalai

Botany

Dr. S. Rajeswari

Economics